Глава 7

Още за До­ми­нан­тни­те Инкар­на­ции

15.12.2003

Чи­та­те­ли­те на Мат­ри­ца­та се ин­те­ре­су­ват от дос­тъ­па до вът­реш­нос­тта на Вис­шия Аз по вре­ме на ин­кар­на­ци­я­та. Ко­га­то дой­де вре­ме за съ­буж­да­не­то на Фи­нал­на­та Инкар­на­ция, До­ми­нан­тни­те ще се срещ­нат с Фи­нал­на­та Инкар­на­ция, за да мо­же да за­поч­не про­це­са на съ­буж­да­не­то й.

Дру­ги ак­тив­ни ин­кар­на­ции, ко­и­то по­лу­ча­ват дос­тъп до вът­реш­нос­тта на Вис­шия Аз са До­ми­нан­тни­те ин­кар­на­ции на то­зи Висш Аз. За­пом­не­те – мо­же­те да по­лу­чи­те дос­тъп САМО до своя Висш Аз. Не мо­же­те да вле­зе­те в друг Висш Аз, ни­то в своя Висш Аз, ос­вен ако ня­ма­те ос­но­ва­тел­на при­чи­на за то­ва.

Все­ки Висш Аз има 3-4 До­ми­нан­тни ин­кар­на­ции. От да­де­на До­ми­нан­тна ин­кар­на­ция мо­же да се изис­ква да дей­ства в ин­те­рес на съ­от­вет­ния Висш Аз по вре­ме на Игра­та – то­ва ста­ва ряд­ко. Нап­ри­мер то­ва мо­же да включ­ва нав­ли­за­не­ във Вис­шия Аз по­ра­ди спе­ци­фич­ни при­чи­ни, с­вър­за­ни с Вре­ме­ва­та връз­ка. Изпол­зва­не­то на Вре­ме­ва­та връз­ка е от съ­щес­тве­но зна­че­ние при фор­ми­ра­не­то на Фи­нал­ни­те ин­кар­на­ции. Вся­ка от До­ми­нан­тни­те ин­кар­на­ции ще по­лу­чи дос­тъп до фа­сет­ки­те на Вре­ме­ва­та връз­ка, за да по­мог­не при взе­ма­не­то на ре­ше­ния от­нос­но със­та­ва на Фи­нал­на­та ин­кар­на­ция за то­зи Висш Аз. По­ве­че под­роб­нос­ти по то­зи въп­рос мо­гат да се да­дат са­мо на ог­ра­ни­чен брой ин­кар­на­ции.

До­ми­нан­тни­те ин­кар­на­ции мо­гат и се сре­щат в своя Висш Аз в оп­ре­де­ле­ни слу­чаи, но те не ви­на­ги сре­щат ВСИЧКИ ПРЕЗ ЦЯЛОТО вре­ме. Ако ус­та­но­ви­те, че сте До­ми­нан­тна ин­кар­на­ция, вие мо­же да сте, а мо­же и да не сте по­чув­ства­ли то­ва съз­на­тел­но. Пре­ка­ле­но го­ля­ма до­за осъз­на­то усе­ща­не, ко­га­то ин­кар­на­ци­я­та не е го­то­ва, би пов­ли­я­ло от­ри­ца­тел­но вър­ху ней­ни­те пре­жи­вя­ва­ния в Игра­та. Оттук мно­жес­тво До­ми­нан­тни ин­кар­на­ции имат яс­ни съ­ни­ща от­нос­но Вис­шия Аз, но съз­на­тел­но не зна­ят как да ги ин­тер­пре­ти­рат.

Освен в слу­ча­и­те, ко­га­то До­ми­нан­тни­те ин­кар­на­ции са мно­го сен­зи­тив­ни и дис­цип­ли­ни­ра­ни в те­зи об­лас­ти, те не се до­се­щат за то­ва как­во ста­ва в тех­ния бу­ден жи­вот. До­ми­нан­тни­те НЕ са рав­ни на Съ­бу­де­на­та Фи­нал­на Инкар­на­ция, но тях­на­та ми­сия ги от­де­ля от всич­ки ос­та­на­ли ин­кар­на­ции. Все­ки Висш Аз ус­та­но­вя­ва тях­на­та ми­сия и спе­ци­а­лен ста­тус в Игра­та. За­що – ще тряб­ва да раз­бе­ре­те с по­мощ­та на своя Висш Аз.

За­пом­не­те – лю­бо­пит­ство­то не е ос­но­ва­тел­на при­чи­на за не-До­ми­нан­тни­те или не-Фи­нал­ни­те ин­кар­на­ции, за да зна­ят всич­ко за своя Висш Аз до­ка­то са все още в Игра­та. Тъй ка­то вие сте друг ас­пект на своя Висш Аз, на всич­ки­те ви въп­ро­си ще бъ­де от­го­во­ре­но, ко­га­то ва­ши­ят Висш Аз за­дей­ства При­зо­ва­ва­не­то (изтеглянето на инкарнациите) и се пре­вър­не в за­вър­шващ Игра­та. Цел­та на ця­ла­та та­зи ин­фор­ма­ция е без­цен­на за оне­зи, за ко­и­то бе­ше на­пи­са­на Мат­ри­ца­та 5 злат­но из­да­ние, тъй ка­то та­зи ин­фор­ма­ция се пре­да­ва на съ­от­вет­ни­те ин­кар­на­ции без зна­че­ние в кой вре­ме­ви пе­ри­од се на­ми­рат те. Ако то­зи сег­мент ви ид­ва твър­де мно­го, ос­та­ве­те го за­ед­но с все­ки друг сег­мент, кой­то ви се стру­ва тру­ден за въз­при­е­ма­не.

Чув­ство­то на ви­на пок­рай Ко­ле­да: „Гре­хо­ве­те на чо­ве­ци­те са ог­ром­ни”

22.12.2003

Пок­рай Ко­ле­да ме­ди­и­те са пъл­ни с ре­ли­ги­оз­на про­па­ган­да от ти­па „гре­хо­ве­те на хо­ра­та са ог­ром­ни” и „всич­ко е по твоя ви­на”. Ние обаче не мо­жем да има­ме же­ла­ни­те пре­жи­вя­ва­ния без да учас­тва­ме в Игра­та. Сле­до­ва­тел­но, ня­ма та­ко­ва не­го ка­то „грях”. Всич­ко е пре­жи­вя­ва­ния, но в ре­зул­тат от тях има ПОСЛЕДСТВИЯ. Това е нещо, което вашите Много Напреднали и вашата Събудена Финална Инкарнация разбират в различна степен. Никой не прави на инкарнацията нещо, с което Висшият Аз да не е съг­ла­сен.

Ако оба­че да­де­на ин­кар­на­ция вяр­ва, че ще й бъ­де на­ло­же­но ня­как­во на­ка­за­ние, то­га­ва на­пус­на­ли­ят дух съз­да­ва ас­трал­на ни­ша и я на­сел­ва с точ­но та­къв ме­тод за на­ка­за­ние, в ка­къв­то ин­кар­на­ци­я­та вяр­ва, че съ­щес­тву­ва. Но из­вън то­ва не съ­щес­тву­ва гру­па или ин­ди­вид, кой­то да пре­диз­вик­ва на­си­ла то­ва. Не мо­же да бъ­де на­ла­га­на не­чия во­ля в раз­рез с во­лята на Вис­шия Аз. Щом са­мо­на­каз­ва­щи­ят се дух си да­де смет­ка за то­ва, че ня­ма та­ки­ва на­ка­за­ния, са­мо­на­ло­же­на­та илю­зия пре­ми­на­ва да­же ако се дъл­жи на по-нап­ред­на­ла ин­кар­на­ция от съ­щия Висш Аз, кой­то й но­си то­ва осъз­на­ва­не. Ду­хът на ин­кар­на­ци­я­та си е на­у­чил уро­ка и е при­до­бил пре­жи­вя­ва­ни­я­та, свър­за­ни с то­ва.

Ня­кои гру­пи нап­ри­мер твър­дят „Хит­лер го­ри в ада”. Това не е вяр­но, но те не са тол­ко­ва осъз­на­ти, че да раз­бе­рат ис­ти­на­та, за­то­ва си пра­вят илю­зии, ко­и­то под­хран­ват тех­ни­те фан­та­зии. След края на Игра­та, ако ис­ка­те да си по­го­во­ри­те с Вис­шия Аз изиг­рал ро­ля­та на Хит­лер, мо­же­те да го нап­ра­ви­те. То­га­ва ва­ша­та пер­спек­ти­ва ще е мно­го по-раз­лич­на.

От дру­га стра­на, оба­че, зна­ей­ки, че ня­ма „грях”, то­ва не би­ва да слу­жи за ос­но­ва­ние да се дър­жи­те бе­зот­го­вор­но. Това е признак за незрялост. С изключение на тези случаи оне­зи, ко­и­то са стиг­на­ли до­там, че да са на­яс­но с то­ва, че „ня­ма грях”, са дос­та­тъч­но съз­ре­ли ду­хов­но. Ще раз­бе­ре­те то­ва, ко­га­то и вие стиг­не­те до то­ва ни­во.

Меж­дув­ре­мен­но, оне­зи, ко­и­то пре­диз­вик­ват чув­ство на ви­на, ще про­дъл­жа­ват да се­ят кон­трол и чув­ство на ви­на вър­ху ни­що не по­до­зи­ра­щи­те. Страх е име­то на иг­ра­та на кон­трол. Извли­чай­те мак­си­мал­на пол­за от оно­ва, ко­е­то ви дос­та­вя удо­вол­ствие, но поемайте отговорност за онова, което правите.

Хо­ра­та про­дъл­жа­ват да твър­дят, че сме в „на­ча­ло­то” на та­зи кри­за. Всъщ­ност, ние с­ме в на­ча­ло­то на Края на Игра­та. За да сме в на­ча­ло­то, тряб­ва да се вър­нем към на­ча­ло­то на 1800 го­ди­на. Се­га сме в пос­лед­ни­те ета­пи на Игра­та. Ето за­що ор­кес­тъ­рът сви­ри та­ка фре­не­тич­но и в та­къв ди­со­нанс. Пос­ле­до­ва­тел­ни­те ин­кар­на­ции зна­ят, че тех­ни­те пла­но­ве не вър­вят, как­то те ис­кат, въп­ре­ки по­вър­хнос­тни­те им ус­пе­хи. Прок­ле­та­та Мат­ри­ца 5 из­ле­зе и ги пре­пъ­на, до­на­сяй­ки им ог­ром­но не­у­до­вол­ствие.

През 2004 чу­кът мо­же да пад­не вър­ху САЩ, но те ня­ма ко­го да об­ви­ня­ват ос­вен са­ми­те се­бе си. 2004 ще при­ба­ви но­ва неп­ри­ят­на гла­ва към края на Игра­та.

На­па­де­ние над чак­ри­те раз­по­ло­же­ни в гла­ва­та

9.01.2004

При­би­рах се в къ­щи с ко­ла­та – лук­соз­на­та ко­ла пред мен има­ше вгра­де­ни мо­ни­то­ри на те­ле­ви­зо­ри в об­ле­гал­ка­та за гла­ва на се­дал­ки­те – те ра­бо­те­ха ма­кар, че на зад­на­та се­дал­ка не се­де­ше ни­кой. Абстра­хи­рай­те се от стой­нос­тта ­на те­зи мо­ни­то­ри ка­то сред­ство за за­бав­ле­ние на се­дя­щи­те от­зад – по­мис­ле­те за то­ва, че точ­но зад гла­ва­та си има­те елек­трон­но пре­да­ва­тел­но ус­трой­ство, ко­е­то въз­дей­ства от зад­на­та стра­на вър­ху чак­ра­та, свър­за­на с тре­то­то ви око. Са­ми­ят за­ми­съл на то­ва ус­трой­ство е дос­та зло­вещ – до­ка­то ка­ра­те или се­ди­те на пред­на­та се­дал­ка, чак­ра­та на тре­то­то ви око би­ва на­па­да­на от та­зи елек­тро­ни­ка. Вие се със­ре­до­то­ча­ва­те вър­ху уп­рав­ле­ни­е­то на ко­ла­та и всич­ко, ко­е­то ид­ва от те­ле­ви­зи­я­та – всич­ко при­е­ма­но не­съз­на­тел­но и по­да­ва­но под­пра­го­во от те­ле­ви­зи­я­та мо­же да нав­ле­зе пос­ред­ством та­зи чак­ра. То­ва ви да­ва но­ва пер­спек­ти­ва – за раз­ли­ка от те­ле­ви­зо­ра ви в къ­щи, къ­де­то се­ди­те на раз­сто­я­ние от апа­ра­та, то­зи пре­да­ва­тел в ко­ла­та е са­мо на сан­ти­мет­ри от гла­ва­та ви и от чак­ра­та ви. То­ва, ко­е­то мо­же­те да из­бег­не­те пос­ред­ством раз­сто­я­ни­е­то меж­ду вас и апа­ра­та в къ­щи, не мо­же да се из­бег­не в ко­ла­та. Точ­но как­то ни­ко­га не бих си ку­пил кле­тъ­чен те­ле­фон, та­ка и ни­ко­га не бих си сло­жил та­ко­ва не­що в ко­ла­та. То е бли­зо не са­мо до чак­ра­та на тре­то­то око, но и до коронната чакра на гла­ва­та. То­ва ус­трой­ство мо­же да се из­пол­зва не са­мо, за да бло­ки­ра тре­то­то око, но и за да за­мъг­ли ко­рон­на­та ви чак­ра, ко­я­то ви свър­зва с ва­шия Висш Аз, как­то и гър­ле­на­та чак­ра, ко­я­то се из­пол­зва за „чу­ва­не”.

По вре­ме на Края на Игра­та е все по-на­ло­жи­тел­но за пос­ле­до­ва­тел­ни­те ин­кар­на­ции да се опит­ват да кон­тро­ли­рат или из­важ­дат от строя Вис­ши­те Аз на паралелни­те ин­кар­на­ции. Те смя­тат, че та­ка мо­гат да за­ба­вят тях­но­то за­вър­шва­не на Игра­та и да ус­ко­рят прев­ръ­ща­не­то ­на Зе­мя­та в по­ред­на­та пла­не­та за пос­ле­до­ва­тел­ни ин­кар­на­ции. Елек­тро­ни­ка­та е ед­но от ос­нов­ни­те им оръ­жия – от­ро­ва, пре­длагана като бон­бон. Извън­зем­ни­те тех­но­ло­гии, въ­ве­де­ни през 19 век на Зе­мя­та бър­зо се раз­ви­ват пос­ред­ством „чу­до­дей­ни” из­след­ва­ния (то­ест пос­ред­ством из­вън­зем­ни­те, ко­и­то да­ват още тех­но­ло­гии).

То­ва не оз­на­ча­ва, че тряб­ва да за­ре­же­те всич­ко и да оти­де­те да жи­ве­е­те в пе­ще­ра. Но то­ва тряб­ва да ви уве­до­ми за оно­ва, ко­е­то ста­ва.

Нап­ри­мер оп­тич­ни­те ка­бе­ли мо­гат да се из­пол­зват и за пре­да­ва­не на сиг­на­ли, ко­е­то не са пред­ви­де­ни да ви до­не­сат бла­го­по­лу­чие. Пом­ня вре­ме­то, ко­га­то хо­ра­та каз­ва­ха, че си взе­мат кле­тъч­ни те­ле­фо­ни „за в слу­чай на спеш­на не­об­хо­ди­мос­т”. Та­ка нав­ле­зе оно­ва, ко­е­то се пре­вър­на в за­ви­си­мост за тях. Аз съм един­стве­ни­ят сред поз­на­ти­те ми, кой­то все още от­каз­ва да ги из­пол­зва. Да­же хо­ра, ко­и­то пре­дуп­реж­да­ва­ха за то­ва кол­ко са опас­ни, се­га ги из­пол­зват през ця­ло­то вре­ме. То­ва е пред­ви­де­но­то оба­я­ние на тех­но­ло­ги­я­та. Кле­тъч­ни­те те­ле­фо­ни са дру­го сред­ство за вли­я­ние вър­ху чак­ри­те в гла­ва­та. Ве­че съм спо­ме­на­вал за раз­ви­ти­е­то на тех­но­ло­ги­и­те за смет­ка на ду­хов­но­то раз­ви­тие.

Ина­че ка­за­но: кол­ко­то по­ве­че тех­но­ло­гия се из­пол­зва, тол­ко­ва по пос­ле­до­ва­те­лен по при­ро­да рис­ку­ва­те да ста­не­те и тол­ко­ва по-лес­но е да пог­ре­бе­те ду­хов­ния си Нап­ре­дък.

Извън­зем­ни­те пос­ле­до­ва­тел­ни ин­кар­на­ции са дос­тав­чи­ци на тех­но-дро­га­та, а ди­лъ­ри­те са оне­зи, ко­и­то я лан­си­рат ка­то иде­ал­но­то ре­ше­ние за съ­щес­тву­ва­не­то в тре­та плът­ност. Обър­не­те вни­ма­ние на то­ва как най-но­вия елек­тро­нен про­дукт из­ли­за на мо­да са­мо, за да бъ­де съв­сем ско­ро за­ме­нен от по­ред­ния най-нов мо­дел. Той е по-удо­бен, по-бърз, по-ма­лък с най-доб­ра­та на­лич­на тех­но­ло­гия. Клю­чът тук е „на­лич­на”. Тех­но­ло­ги­я­та, с ко­я­то раз­по­ла­га пра­ви­тел­ство­то е да­леч по-нап­ред­на­ла от оно­ва, ко­е­то е дос­тъп­но за пуб­ли­ка­та. Как­то и с нар­ко­ти­ци­те, нуж­да­та ста­ва по-го­ля­ма, как­то и на­тис­кът, щом се стиг­не до за­ви­си­мост. То­ва е по­ред­на­та фор­ма за от­да­ва­не на си­ла­та ни на не­що дру­го.

От ве­чер­ни­те кла­со­ве за въз­рас­тни, ко­и­то во­дя знам, че хо­ра­та не оби­чат да че­тат. Те ис­кат да гле­дат не­ща­та на ви­део, да ги слу­шат на СD или ка­се­та, или ня­кой да им ги раз­ка­же. Искат не­ща­та с ми­ни­мал­но уси­лие от своя стра­на. То­ва съ­що е част от Игра­та – за­ви­си­мос­тта от тех­но­ло­ги­я­та и пре­фор­ма­ти­ра­не­то от стра­на на пос­ле­до­ва­тел­ни­те ин­кар­на­ции.

Важ­но­то е, че как­во­то и да пра­вят пос­ле­до­ва­тел­ни­те, не мо­гат да за­ба­вят не­ща­та и за­вър­шва­не­то на Еднов­ре­мен­ни­те Вис­ши Аз. То­ва ще им при­чи­ни го­ля­мо без­по­кой­ство, ко­га­то се слу­чи, за­що­то Зе­мя­та ще из­ле­зе от сфе­ра­та на тях­но­то вли­я­ние и за­що­то Пла­не­тар­ния Дух съ­що ще за­вър­ши Игра­та. И та­ка, аб­сол­вен­ти­те ще си тръг­нат, до­ка­то по-дол­ни­те кла­со­ве все още ще хо­дят на учи­ли­ще.

Вис­ши­ят Аз и без­си­ли­е­то, ко­е­то пра­ви от ин­кар­на­ци­и­те ин­ва­ли­ди

20.01.2004

Мал­ко са ед­нов­ре­мен­ни­те ин­кар­на­ции, ко­и­то по­лу­ча­ват вни­ма­ние от Вис­шия Аз. То­ва са до­ми­нан­тни­те и Фи­нал­на­та ин­кар­на­ция. Всич­ки ос­та­на­ли ин­кар­на­ции на съ­от­вет­ния Висш Аз вър­вят по пъ­тя на пре­жи­вя­ва­ни­я­та, ко­и­то Вис­ши­ят Аз е оп­ре­де­лил. Оттук Вис­ши­ят Аз мо­же да има ин­кар­на­ция с бо­лес­тта на Алцхай­мер или дру­га нес­по­соб­ност, ко­я­то ог­ра­ни­ча­ва вза­и­мо­дей­стви­я­та в тре­та плът­ност за та­зи ин­кар­на­ция. Обик­но­ве­но та­ка се пра­ви пар­тньор­ство меж­ду та­къв, кой­то ис­ка пре­жи­вя­ва­ния свър­за­ни с оси­гу­ря­ва­не­то ­на спе­ци­а­ли­зи­ра­на по­мощ и та­къв, кой­то ис­ка пре­жи­вя­ва­ния свър­за­ни с по­лу­ча­ва­не­то на спе­ци­а­ли­зи­ра­на по­мощ.

До­ка­то да­де­на ин­кар­на­ция ве­ге­ти­ра при бо­лес­тта на Алцхай­мер или е в ко­ма, ду­хът не ви­си на­о­ко­ло уло­вен ка­то в ка­пан във фи­зи­чес­ко­то тяло. До­ка­то фи­зи­чес­ко­то тя­ло е жи­во, ду­хът е при­вързан към не­го. Ду­хът мо­же да е със­ре­до­то­чен вър­ху фи­зи­чес­ко­то по вре­ме на пър­ви­те сег­мен­ти от си­ту­а­ци­я­та, но ко­га­то фи­зи­чес­ко­то се от­кло­ни твър­де мно­го, ду­хът не се за­до­во­ля­ва с то­ва да се­ди ка­то в ка­пан или ка­то ду­х в бу­тил­ка­та. То­га­ва той по­лу­ча­ва ас­трал­ни пре­жи­вя­ва­ния спо­ред ни­во­то на Нап­ре­дък, ко­е­то е пос­тиг­нал. Ако фи­зи­чес­ко­то тяло има ред­ки мо­мен­ти на яс­но­та, то­ва по­каз­ва, че ду­хът при­със­тва. Лип­са­та на яс­но­та по­каз­ва, че ду­хът е на­вън. То­ва не се дъл­жи на­ лип­са на же­ла­ние да бъ­де в тя­ло­то – то ста­ва, за­що­то фи­зи­чес­ка­та ин­ва­лид­ност е неп­ре­о­до­ли­ма.

То­ва не мо­же да ста­не, ако Вис­ши­ят Аз не го е пре­дви­дил ка­то част от своя ин­кар­на­ци­о­нен път. В ред­ки­те слу­чаи на въз­ста­но­вя­ва­не след ко­ма тра­я­ла с го­ди­ни, нуж­да от пре­жи­вя­ва­ния е има­ло, но тряб­ва да пи­та­те са­мия Висш Аз как­ва е би­ла тя, или да про­ве­ри­те то­ва на ни­во 27. Те­зи труд­нос­ти са ос­нов­ни­те съ­би­тия в жи­вота на хо­ра­та, ко­и­то имат пре­ки от­го­вор­нос­ти за свои род­ни­ни и при­я­те­ли в те­зи си­ту­а­ции. Ако сте един от те­зи хо­ра, зна­чи ва­ши­ят Висш Аз раз­по­ла­га с от­го­во­ри­те. Щом Игра­та за вас прик­лю­чи и я за­вър­ши­те, вие ще си спом­ни­те съз­на­тел­но от­го­во­ри­те на всич­ки въп­ро­си, ко­и­то си за­да­ва­те се­га.

Ва­ши­ят Висш Аз сле­ди сто­ти­ци и сто­ти­ци ин­кар­на­ции. Раз­би­ра се вие има­те чув­ство­то, че нас­то­я­ща­та ви ин­кар­на­ция е всич­ко, ко­е­то има зна­че­ние за вас. То­ва е та­ка ако се иден­ти­фи­ци­ра­те със сво­е­то тя­ло, за­що­то вие ни­ко­га ня­ма да има­те то­ва тя­ло от­но­во. Вис­ши­ят Аз оба­че ­об­ръ­ща вни­ма­ние са­мо на До­ми­нан­тни­те и Фи­нал­на­та ин­кар­на­ции, тъй ка­то тех­ни­те пре­жи­вя­ва­ния са кул­ми­на­ци­я­та на всич­ки ед­нов­ре­мен­ни пре­жи­вя­ва­ния. Инкарнационната нишка на инкарнациите от ниско или средно ниво, свързана с тяло в кома или с мозъчна неспособност, не представлява обект на сериозни грижи за Висшия Аз, но съответните преживявания попълват базата данни на Висшия Аз. По принцип Висшият Аз никога няма празна или безполезна инкарнация, НО има инкарнации с малка стойност и с голяма стойност поради причини различни от целите на Доминантните и Финалната инкарнации. Помнете, че НИЩО не може да попречи на инкарнацията да има преживяванията, които нейният Висш Аз е избрал. Повече подробности за това – на ниво 27 от Астрала.

Да играеш ролята на Висшия Аз в някои компютърни игри

20.01.2004

Някои видове компютърни игри могат да допринесат за вашия напредък поради включените в тях ментални стратегии – става дума за стратегическите игри, в които се играят роли и в които трябва да играеш няколко роли едновременно – както в Baldur’s Gate, например, където контролираш шест различни персонажа и решаваш какво да правят по време на тяхната инкарнация в тяхната игра – така ти играеш ролята на Висш Аз за тях. Например решаваш какъв пол, раса и класа да бъде главния герой. Той се среща с останалите шест героя в групата. След като се съберат в групата, ти имаш контрол над преживяванията на тези шест персонажа. Едновременно с това трябва да отчиташ и други фактори, свързани с умората на тялото, например.

Това е просто игра, но тя дава на Напредналите някакъв практически опит, макар и в много по-малък мащаб – с шест инкарнации, а не да речем – с 1500. Имайки предвид това, можете да извлечете полза от тази игра. Неспособността да контролирате тези шест героя ви дава представа какво не сте. Не говоря за някой, който просто не харесва компютърните игри, а за този, който ги харесва, но не може да контролира и шестте героя едновременно.

С това не искам да кажа, че трябва да се отдадете на компютърните игри, защото електрониката, с която разполагаме днес е от извънземните на Земята и е част от сценария за Края на Играта. Всички едновременни инкарнации имат голям опит с електрониката, но това е друго нещо.

Интересното в тази игра за мен беше, че в края можеш да си избереш да станеш Бог на баланса. Аз харесвам тази игра като умствено упражнение за някои от нещата, които предстоят.

Равенството и края на Играта

01.02.2004

Най-силно звучащите барабани на Земята искат земните хора да маршируват в ритъма на „равенството”. Това са част от опитите Земята да бъде превърната в планета на последователни инкарнации, което е в интерес на някои извънземни.

Терминът „равенство” звучи добре, но в действителност отрича едновременните преживявания, типични за Играта. Това е атака срещу едновременните преживявания. Един от белезите е, когато дадена планета напредва по-скоро като цяло, отколкото като индивид. Когато на планетата има едновременни преживявания, те позволяват бързо учене и напредък. Това позволява на Висшия Аз да избира между изключително различни ограничения и потенциал.

Ние, Висшите Аз, тръгнали по пътя на последователните инкарнации, се наслаждаваме на огромно разнообразие от хиляди години линейно време. След това се намесват извънземните хирурзи и започва намаляване на разнообразието и навлиза отегчителната хомогенност.

Ако не сте готови за информацията тук, не бива да я четете, тъй като тя може да развълнува вашето физическо тяло, което управлява вашия недостатъчно развит инкарнационен дух. Идентифицирането с тялото ВИНАГИ се опитва да попречи на духовния Напредък, тъй като се опитва да се представи като омегата на съществуването – оттук и популярния мит за „възкресяването на тялото”.

Читателите на Матрицата, които разбират дадената в нея информация знаят, че Висшият Аз е ИСТИНСКИЯТ ви образ. Тялото е само средство за събиране на преживяванията, които съответния Висш Аз иска. Всички тези глупости за равенство по пол, раса и т.н. СА част от сценария на последователните и основна част от сценария за Края на Играта на тази планета.

САЩ са предвидени като база за „равенството” маскирано като „свобода”, което да се разпространи като чума по цялата Земя. Свободата и равенството са две съвсем различни концепции. В повечето случаи равенството подтиска свободата. Този тип „равенство” не толерира различията. „Обичащите свободата” са изтласкали местните американци от земите им и са ги вкарали в нещо като концентрационни лагери наречени резервати, спекулирайки с термините „равенство” и „свобода”. Американските роби също са слушали мантрите за контрол „Всички хора са създадени равни”, но ние знаем за нивата на това създаване и за това как част от тези нива подтискат останалите. Измамата идва от това, че не се казва онова, което се има предвид.

Сега, ако можете, се откъснете от идентифицирането с тялото и осъзнайте, че робството, в различните му форми, съществува на Земята от векове. То е част от преживяванията в трета плътност – не можеш да оцениш какво е да не си роб, ако по някое време не си бил роб. Преди основната група роби е била африканското чернокожо население, но ВСИЧКИ раси по някое време в историята са били роби. ВСИЧКИ едновременни Висши Аз имат по няколко инкарнации в робска ситуация – заради преживяването. Те имат и по няколко инкарнации на такива, които имат роби – пак заради преживяването. Това не е нито добро, нито лошо. Това е преживяване и ТОВА е основното. Ако не можете да осъзнаете това, значи все още се идентифицирате с тялото си.

Подобно на това място имат и мъжкия и женския пол. Когато жените се отрекли от своята типично женска роля в името на равенството, те се отрекли от определени преживявания.

САЩ са много повлияни от тъмните от появата на Линкълн и особено по времето на Буш. Темата все повече е „завладяване”, прикривана от фалшиви думи като „свобода”. Американското разбиране на термина „свобода” е да си свободен да бъдеш такъв, какъвто ние ти кажем да бъдеш. Сега Ирак е „свободен”, казва тъмния Буш. Те са свободни само когато Вашингтон реши да бъдат „свободни”.

САЩ се превърнаха в силно повлияна от тъмните страна на етапи – преди време Никсън е бил подведен под отговорност за далеч по-незначителни неща, отколкото върши сега Буш. Това също е част от Края на Играта. Всичко отново става чрез различни технологии и чрез повишаването на броя на инкарнациите на любимци – така едновременните биват ограничавани от последователните.

За щастие, Краят на Играта е само част от общото преживяване, свързано с едновременното инкарниране. Ние имаме преживявания, свързани с разнообразието от времето преди Края на Играта. Сега ще видим разпадането на тези едновременни преживявания и липсата на етика в Играта, което е типично за последователните. Това също дава своя принос за цялостното преживяване от Играта в трета плътност. Едновременно инкарниращите се Висши Аз са готови да завършат и да оставят целия този хаос зад гърба си. „Скърцането със зъби и виенето” ще започнат, когато едновременните абсолвенти избягат от Играта и оставят виещите последователни зад себе си да се занимават със своите полярности. Следващата планета на едновременния път на развитие ще бъде в друг сектор на Галактиката, но това няма да засяга завършилите, които ще имат много по-интересни преживявания.

Сексуалните стереотипи на Орион – Алиса в страната на чудесата

04.02.2004

Генетиците, които са променили физическото тяло на земните хора са се занимавали и с неговата сексуалност. Нека добавя още нещо по тази тема.

Влечугоподобните от Орион са бисексуални. Сексът се използва за създаване на потомство и за доминиране, както и за удоволствие. Сред влечугоподобните не съществува хетеросексуалност. Даже онези от тях, които са за Земята маскирани като хора, почти винаги изглеждат хетеросексуални на външен вид, за да могат да заблуждават земните хора. Но когато са насаме, стават много неща. Ето защо определени членове на кралското семейство настояват публично да бъдат възприемани като хетеросексуални, но зад затворените врати става нещо съвсем различно.

В холивудските филми нещата се представят така, като че ли извънземните намират земните хора за сексуално привлекателни. Това важи само за онези, които физически са сходни с тях. Иначе влечугоподобните намират земните за точно толкова непривлекателни, колкото за земните са непривлекателни самите те. Извънземните от Орион, обаче, се интересуват от демонстриране на доминиране и превъзходство на расата, когато правят секс с не-влечугоподобно същество.

В историята за влечугопобно от типа „годзила”, което обладава гей младеж пред очите на партньора му, става дума за начинът на Орион да демонстрира това, че те са нещо повече, тъй като могат да правят каквото искат с когото искат и за тях няма значение дали неговият партньор е там, или не. Те застават на позицията „е, какво ще направиш ТИ във връзка с това”. Тук не става дума за романтично удоволствие, а за садистичен Тъмен контрол.

С влечугоподобните от Орион шега не бива – те са смъртно сериозни и към тях не можеш да се обърнеш въз основа на нещо духовно.

Плеядианците могат изцяло да минат за хора на вид – те твърдят, че са хетеросексуални.

При въвеждането в ДНК на командите свързани със сексуалността, извънземните генетици са използвали своя сексуален опит – например първата команда е „Размножавай се за кралицата на Орион”. Религиозните анти-гей мнения са в хармония с командата на Орион. Всичко се свежда до стремежа планетата да се превърне в планета за последователно инкарниращи се и за премахването на едновременния път. Понякога различни извънземни се съюзяват в името на тази цел. Това се вижда много по-ясно в периода на Края на Играта.

Промеждутъкът от линейни години прекарани в едновременно развитие е около 20000, а промеждутъкът прекаран в последователно развитие – милиарди години. Тази огромна разлика в скоростта на развитие между бавния последователен и бързия едновременен път може да се види в големите разлики на въпросното време. Никой не влиза в Играта по едновременния път – всички влизат по последователния, но я завършват на едновременния.

Гледах на DVD продукцията на Дисни Алиса в страната на чудесата – там с изненада установих, че осмиват кралицата на Орион в персонажа Кралицата на сърцата. На Краля на сърцата там е отредена незначителна роля и нулев авторитет. През 1951 филмът е бил напред от времето си.

Глобално кондициониране

07.02.2004

В миналото терминът „терорист” се е използвал рядко, но сега, поради ускоряването в периода на Края на Играта, той се използва много често.

Ако се вземе предвид днешната интерпретация на този термин, обаче, цялата американска революция е била теротистична. Тогава обаче Играта е била в ранните си етапи и формирането на САЩ е трябвало да внесе този сценарий за Края на Играта. Вчерашният тероризъм днес е под контрол.

Ако прочетете списъка с „военни престъпления”, за които победителите обвинили губещите през Втората световна война, ще видите че те ВСИЧКИТЕ могат да бъдат приложени към правителството на САЩ днес, което се домогва до глобално господство и иска всички да се подчиняват на Вашингтон.

Като знаем колко са ефикасни терористичните процедури, след като те бяха толкова ефективни при отстраняването на повечето европейски монархии и многобройни правителства по света, то едно от първите неща, които американското правителство, (което е основано на тероризъм) е направило, след формирането си, е било да забрани това брутално отхвърляне, защото именно така е дошло на власт самото то. Бруталното отхвърляне на няколко чужди правителства, обаче, е същото като това, с което е било ангажирано правителството на САЩ в различни степени, които драматично са се повишили след края на Втората световна война. Някои от тях са Панама, Чили, Хаити и Ирак. Това прави от САЩ първата „чепата нация”. Мъглата на „свободата” и „независимостта” скрива истинските намерения на онези, които упражняват контрола. Няма значение кой в какво вярва, стига тези думи да осигурят глобално доминиране.

Употребата на фразата „чепата нация” винаги се прилага към страни, които не се подчиняват на САЩ и на нейния покорен лакей, Британия. Третата страна от този сценарий за доминиране е Израел, който заблуждава посредством вменяване на чувство на вина всички, които се опитват да разрушат създаваните от него илюзии. Да, това СА моделите на Орион на Земята. Когато чуете фразата „чепата нация”, това трябва да е показателно за вас. Той се използва обикновено в трилогията Проблем, Реакция, Решение, при която от публиката се очаква да вземе решението, което правителството през цялото време е искало. В САЩ след 9/11 непрекъснато се говореше, че ще се случи друго голямо събитие поради мюсюлманските терористи. Няма да се изненадам, ако стане нещо подобно, защото така или иначе мюсюлманите ще поемат вината. понеже много християнски привърженици тук, използват „мюсюлмански” враг. Спомнете си за любимците и за това колко лесни са за манипулиране те. Правете деца за Империята – нужни са още любимци!

Едновременният път на развитие изисква голямо разнообразие от нации и т.н., за да има различни преживявания. Затова последователните се стараят да премахнат това разнообразие, оттук и прекомерната употреба на термини като „тероризъм” и „чепата нация”. Всеки път, когато чуете тези термини, си спомняйте за последователните инкарнации, които натискат бутоните, за да дадат на късо едновременните преживявания на Земята. Това е част от контрола – през 30 и 40-те германците са го знаели. Сега американците са усъвършенствали тази употреба.

Въпреки всичко, обаче, има и някои жокери, които ще се изиграят от Висшите Аз и от самия Планетарен Дух. Познайте кой ще се смее последен!

Символите на тъмните портали, чакрите и влиянието им

10.02.2003

Внимавайте какви украшения носите по тялото, врата, ръцете и глезените си, защото те са в обсега на аурата ви и може да ви оказват влияние, каквото всъщност не желаете. Тъмните непрекъснато търсят начини да бъдат допуснати посредством подобни портали и символи. Има много камъни и кристали, които ще ви бъдат от полза – черен тормалин, тюркоаз и др.

Среброто е добра защита, но аз не бих го носил заедно с Т-1 капсулата, защото не се препоръчва тя да се носи с метални верижки. Ако ви интересува нещо във връзка с Т-1 капсулата, питайте Вал, не мен.

Камъните, които са пробити с метал се считат за мъртви – те трябва да бъдат „обвити”, за да не им се накърняват свойствата. Така казват моите местни американски учители.

Мястото, където носите нещо показва къде ще ви действа то – например в областта на сърцето. Мнозина мислят, че сърдечната чакра е най-важната. Всъщност най-важна е чакрата на върха на главата, която тъмните непрекъснато се стараят да блокират, заедно с чакрата при третото око. Естествено, сърдечната чакра е от голямо значение, но същото се отнася и за долните три – по различни причини, някои от които вече съм споменавал.

Отварянето на сърдечната чакра е важен процес на събуждане – тя трябва да ви е отворена, за да напреднете към нивата на много Напредналите – това води до осъзнаване и на чакрите над нея. По принцип вие трябва да можете да чувствате (сърцето) и чувате (гърлото), преди да можете да видите (третото око).

Един от символите, които се носят е „звездата на Давид” – тя произхожда от Орион. Насоченият нагоре триъгълник е символа на Орионската наука, а триъгълникът насочен надолу е символ на техните военни. Често ще го видите на полицейските коли в САЩ. Така се получава звездата на Давид, която ще видите на множество космически кораби. Звездата с 6 върху е символ на Империята Орион. Тези, които я носят се смятат за „избрани”.

Този символ се използва от астралните им сътрудници като портал за тяхното влияние. Тъмните не се ограничават само с един символ. Има множество хора, които ги използват напълно съзнателно, както има и много такива, които ги използват наивно и от незнание. И в двата случая тези символи изпълняват предназначението си.

Внимавайте какво носите и от гледна точка на орнаментите му – очевидните елементи може да не разкриват истинското значение. Да кажете „ама аз нямах за цел това” е недостатъчно и не отрича замисъла на съответните дизайнери.

Превод Еми Манолова

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s