Работа с ефирните тела

РАБОТА С ЕФИРНИТЕ ТЕЛА

АЙЛИСАН – Натрупване в ефирните тела компоненти на Светлината.

АЙСМЕХАНЕОНИЙ (вибрация на радостта) – разширява диапазона за енергията на сърдечната чакра, генериране енергия на радост, благост и благодарност от вътрешния източник ( сърцето ) и изпълване с тях на всички ефирни тела. Съдейства за изравняване между енергиите на сърдечната чакра и чакрата на слънчевия сплит. Хармония между личното и божественото “аз”.

АМБИЛАТОР –  космическа вибрация на Съзнание – Време. Укрепва енергетичната структура , един вид я “армира”, “обшива” я с високочестотни конци. Придвижва в точката на “монтаж” – космическият пространствено-временен поток, съответстващ на галактическия импулс на еволюцията. Медитацията по тази вибрация спомага за укрепването на енергетичния вибрационен скелет на всички тела, настройва го на нова “вълна” и я поддържа в зададения диапазон.

АРИКОДЕР – Включва качеството на преходните процеси в ефирните тела на човека. Способства за проектирането и сгъстяването на пространството в съответсвие с новото време. Увеличава синхронизма на събитията.

 

ВЕРИТАМЮЗ – токът, възстановяващ първичната енергия в ефирните тела и хармоничното им съединение . Усилване потока на сърдечната енергия . Проявление на истинското в човека.

 

ИСОЛКСТАУД – Ток изравняващ качествата в съотвествие с новите кодове, които носят елмазните частици на Светлината. Прекодиране на програмите на основата на сътворчество и единство на противоположностите , съединение на мъжките и женските енергии в ново качество – пълноправен сътворец на новата реалност. Способства за активацията на ДНК – нишките до 6-та . При някои подготвени хора с отработена карма включва в реализация програмата на въплъщението.

ЙЕЛАУНИЙ – ток за изграждането на ефирните тела по хоризонтала и вертикала , в целия обем , необходим за еволюцията . Токът носи качеството на синтеза и интеграцията . Виолетов цвят с всички оттенъци и златисти капки . Токът е много мощен. На ниския край от вибрационния си диапазон прочиства енергетичните “застоявания” и блокажи , докато по-тънките му вибрации “полират” резултата . Включва по-качествени (тънковибрационни) нива на Съзнание. Способства за отделяне на качествения от некачествения (еволюционен) материал. Препоръчва се за работа на по-високи нива от духовната самоподготовка , в това число за изграждане на светлинните тела ( 2-ро до 4-то ниво ) .

ЙОРАЛЕН – Подравнява пространствено-времевия компонент .

КЕОПАРИЛЮКТ – Помага за придвижането напред и за по-бързото осветляване на ефирните тела на човека, тяхното подравняване и увеличение .

КОРИТОРМ – Енергия (вибрация) за работа с менталното тяло.

МЕРАНИУМ (МЕРИНИУМ) – У всеки се отваря собствената памет относно миналия опит за завършване на цикъла (планетарен, звезден …). Енергията отваря нашата клетъчна памет.

МИРИНЕЛ– Носи качеството за съединение на времената от различните измерения. Способства за устройването в точката Тук и Сега , за балансирането на времевите оси на Земята , за смяна направлението при движение на времето (от центъра идва примката на безкрайността).

ОРИОНЕЙМ – Трансформира ефирните тела на човека и включва към работа незадействани по-рано пространства.

 

ЕКСИНТЕНЦ – Енергия (вибрация), прочистваща каналите на ефирните тела.

 

ЕНХИБРАТОН – Стабилизира пространствено-времевия континуум в триизмерното пространство . Осъществява смяната на “котвата” на сърдечната чакра.

 

ЕРИНЕЙМ – Укрепва връзката с Универсалната Калибровъчна Решетка

 

ЮКАРИМОТЕЙД – Вибрация, помагаща за съединението на светлинното тяло в Единното Цяло.

 

ЗАКРЕПВАНЕ ВЪВ ВСЕЛЕНСКАТА РЕШЕТКА И РЕШЕТКАТА НА ЗЕМЯТА

ЛИКЕРЕМЕРЕН – Способства за укрепването във Вселенската Решетка.

 

МЕТАРЛОКИ – Вибрацията на Еридан . Усилва пропускателната способност на енегийните канали , управлява нови механизми на обмяната с предавателните възли на връзката. Укрепва връзката с Решетката на Земята .

 

ЕМБИСАЛИКЕРП – Носи в себе си качеството по укрепване в Единното Поле на Съзнанието.

ЕРИНЕЙМ – Укрепва връзката с Универсалната Калибровъчна Решетка.

 

СЪЕДИНЕНИЕ НА ПОЛЯРНОСТИТЕ В ЧОВЕКА

ИЗПЪЛВАНЕ С НОВИ ЕНЕРГИИ

АБРИМЕСОЛ – Съединение на полярностите

АЙЛИ – Помага за усвоението на енергии от висшите измерения и приспособяването на физическото тяло към тях.

АЛИМЕТОРЕСТ – Енергия на радостта , Вярата.

АЛКАФОН – Плеядиански ток, активира новите светлинни структури . Работи активно в течение на 3 дни след първоначалното му провеждане .

 

АПРИОНАТИОРУМ – Съединение между глава и сърце (разум и чувство).

 

АРИКО – Активизира всичките процеси в човека.

 

АРЕТОНМ – Енергия за намиране точката на приложение на собствените потенциални сили.

АУМИТОН – Носи енергията 1 – Лъчът на Волята на Бога.

ВЕНИСТАРЕЛ– Активиране и поддръжка на процесите по съединение на полярностите.

ИМЕПАРСЕТИОНЕЛ – Съединение на мъжката и женска полярности .

 

ИХОРИМЕТЕЗЕЙ – Съединение на пространствените координати ( горе-долу , дясно-ляво ).

ЙЕНИМАЗОШ – Съединение с пространствата, преход в други реалности. Включва в действие по-високо ниво на честотите.

КЕОПАРИЛЮКТ – Помага за придвижането напред и за по-бързото осветляване на ефирните тела на човека, тяхното подравняване и увеличение .

 

ЛЕПОТИМАК – Пулсацията във висшия сърдечен център. Разширение на собствения стълб-канал за увеличение способността да пропускате през себе си енергия, необходима на Земята. Усещания в областта на ушите, разкриване на канали за ясночуване. Активира енергията на състраданието.

МАНИОДАНА – Разпространение на светлината в дълбочина. Проникване на висшите вибрации в по-плътните пространства. Осветляване на материята. Съединение между светлината и сянката.

МЕРИМЕЛД – Енергия, вибрация, включваща състоянието на благодарност.

МЕРИНАКОРД – Повишение на вибрациите на собственото тяло в енергийния канал. Усещания в гръбначния стълб. Приближаване и адаптация към вибрациите на Висшия Аз и на Галактиката.

 

МИКАРЕЙН – Вибрация, включваща потока на Висшето Съзнание.

МИРТЕСТРЕЙМ – Енергия на Прехода, облекчаваща трансформационните процеси и помагаща за правилното изграждане на всички нива на Съзнание.

 

ОКИЛАНА – Съединява мъжките и женски енергии, помага за повдигане над дуалността.

ОМО – Изпълва с вибрациите на по-високи измерения, презарежда.

ОРТАНАЗАХУР – Космическа вибрация, сливаща малките, отделни воли на хората в единната, проявена Воля на Твореца. Пребивава се в малкия лъч на Волята , който се транслира от съзвездието Голяма Мечка. Големият лъч ще се усети после, когато Земята завърши трансформацията си на 50-60%. Към този период човечеството вече ще е обособено на тези, които ще бъдат в новата раса и тези, които няма да са в нея, но ще останат за сега на Земята за поддръжка на останалите 40% от триизмерната реалност , за да не се получи енергиен колапс.

ПОНТИМЕНАТОСОЛ – Активира вибрациите на електромагнитното тяло.

 

РИМЕНЕЙТ – Балансира ефирните тела в съответствие с енергиите на Космичния Закон.

СЛЕМОНИАНД – Ефирни цветови образи в областта на третото око. Качеството на тока носи повишение на вибрациите за преход от ниво на ниво. Енергия на Изтока , качество – ИГРА , игривост , лесен живот. Ефирна енергия .

ЕМБИЛЮМЕРЦ – Енергия, вибрация , активираща вибрациите на любовта във физическото тяло на човека.

ЕМБИСЛЕТР – Разширява способността на клетките да задържат светлина

 

ЕНРИТАРМ – Вибрация за изменяне на системата от чакри в човека. Спомага за трансформация и адаптация на съзнанието за живот в разни измерения. Осъществява смяна на рамковите точки от системата по навигация . Спомага за появата на нова навигация в пространствата от другите измерения.

 

ЮНИМОРК – Ток на прехода към ново светлинно ниво, по-високо от звездното, влиза плавно в светлинните решетки на галактиката и вселената. Помага за хармонизацията на всички процеси в светлинното тяло и има минимум от карма ( или дори изобщо няма ). Страничен ефект – отработване на старите програми от въплъщението и стартиране на собствената задача.

ЮНИПАСКОЛШЕЗ – Стабилизация централния канал на сърдечната енергия. Съединение с енергиите на Земята и Космоса. Прочистване на канала и запълването му със светлина от висшите измерения.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s